Petrolimex Laos Ltd.

Achievements & Awards

04:21' PM - Thursday, 22/12/2011
Đây là bài viết giới về thành tích giải thưởng của Công ty (Tiếng Anh)

Để sửa đổi/cập nhật nội dung chính thức, bấm vào liên kết "Cập nhât" ở góc trên/bên phải.

Các nội dung về thành tích giải thưởng cần có các tiêu chí sau: